REGULAMIN SERWISU OLIVEGREENTHEMOVIE.COM

 1. Serwis internetowy olivegreenthemovie.com, znajdujący się pod adresem internetowym www.olivegreenthemovie.com, (zwany dalej Serwisem), jest własnością firmy: SuperMemo World sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027598, NIP: 782-22-16-681, REGON: 634210318, kapitał zakładowy: 70.000,00 PLN. (dalej: Usługodawca)
 2. Serwis jest udostępniany użytkownikom (dalej: Użytkownik) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz zawartych w nim warunków licencji.
 4. Umowa licencyjna zostaje zawarta w chwili założenia konta Użytkownika, na mocy której Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem i stosownymi normami prawa. Zakładając konto, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 5. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 z późn. zm.).
 6. Użytkownicy mogą kontaktować się z SuperMemo w następujący sposób:
  1. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej lub
  2. przez email: pomoc@supermemo.pl.
I. Rodzaj i zakres świadczonych usług
 1. Dostęp do Serwisu i świadczonych usług jest częściowo bezpłatny i jest możliwy po założeniu konta Użytkownika. W ramach Serwisu, SuperMemo świadczy usługę płatnych kursów językowych dostępnych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Nauka w Serwisie jest spersonalizowana. Oznacza to, że proces nauki oraz monitorowanie postępów w nauce są przypisane do jednej osoby, identyfikowanej przez system na podstawie unikalnej nazwy Użytkownika (identyfikatora). Użytkownik sam wybiera swój identyfikator w momencie zakładania konta Użytkownika, przy wypełnieniu formularza rejestracyjnego w Serwisie.
 3. Korzystanie z usług Serwisu i związane z nim podanie informacji w formularzu rejestracyjnym jest całkowicie dobrowolne.
 4. Z jednego konta Użytkownika może korzystać tylko jedna osoba.
 5. Użytkownik może rozpocząć naukę zapisując się na kurs. Ceny i metody płatności są dostępne na stronie internetowej Serwisu po wejściu w opcję „Kup dostęp”. Ceny w sklepie są wyrażone w złotych polskich oraz w euro. Wszystkie ceny są cenami brutto, czyli uwzględniają wszystkie należne podatki, w tym VAT. Z uwagi na charakter świadczonych usług, nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
 6. W Serwisie istnieje możliwość wykupienia dostępu na określony okres lub wykupienia abonamentu, odnawianego w miesięcznym cyklu rozliczeniowym.
 7. Opłata za subskrypcję pobierana jest za jeden cykl. Opcja abonamentu oznacza zawarcie umowy na czas nieoznaczony, minimalnym okresem zobowiązania Użytkownika jest jeden cykl.
 8. Należność za dostęp w ramach subskrypcji jest pobierana automatycznie z karty płatniczej Użytkownika.
 9. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z abonamentu, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym dokonano anulowania.
 10. Użytkownik może rozpocząć naukę wybierając jedną z dostępnych okresów dostępu i metod płatności.
 11. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane są:
  1. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości minimum 2 Mb/s
  2. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, rekomendowane przeglądarki: Google Chrome 30+, Opera 24+, Internet Explorer10+, Mozilla Firefox 26+ i Safari 6.0+,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. włączona obsługa skryptów w przeglądarce.
 12. Nauka odbywa się poprzez logowanie do strony www.olivegreenthemovie.com z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, które obsługują standard html5 i CSS3, w tym przeglądarki na urządzenia mobilne Chrome i Safari.
 13. W Serwisie możliwe jest, na wniosek Użytkowników, prezentowanie im dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych oraz cykliczne dostarczanie Użytkownikowi bezpłatnego Newslettera.
 14. Użytkownik nie ma prawa w szczególności do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania, najmu, dzierżawy, kompilacji, dekompilacji, adaptacji, tłumaczenia materiałów Serwisu, ani samego Serwisu.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
  1. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  2. niepodejmowania działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie działania Serwisu oraz odczytanie haseł innych Użytkowników,
  3. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta
 16. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Usługodawcę danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług w Serwisie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i powoduje konieczność usunięcia konta tego Użytkownika.
 17. Rozwiązanie umowy i usunięcie konta wraz z jego zawartością następuje w każdej z wymienionych poniżej sytuacji:
  1. Użytkownik nie logował się do konta przez 100 kolejnych dni, a opłacony okres dostępu do kursów płatnych wygasł,
  2. Użytkownik wykorzystuje konto w sposób sprzeczny z regulaminem,
  3. nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami.
II. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika lub osób działających w imieniu Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę, jako administratora danych, w celu zawarcia i realizacji usług w ramach Serwisu oraz zawarcia Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne dla realizacji Umowy oraz świadczenia usług.
 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Użytkownika oraz że są prawdziwe, aktualne i kompletne.
 5. Użytkownik niebędący osobą fizyczną gwarantuje, że jest uprawniony do udostępnienia Usługodawcy danych osobowych osoby go reprezentującej wobec Usługodawcy, oraz że spełni obowiązki informacyjne względem tej osoby określone w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
III. Płatności i formy rozliczeń
 1. Użytkownik może bez żadnych zobowiązań skorzystać z promocyjnego, darmowego dostępu do określonej liczby początkowych treści w Serwisie.
 2. Opłaty za dostęp do Serwisu mogą być dokonywane za pomocą kart płatniczych lub płatności elektronicznych.
 3. W szczególnych przypadkach umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do Serwisu zostaje zawarta poprzez aktywowanie kodu dostępu, dystrybuowanego przez SuperMemo World sp. z o.o. lub upoważnionych dystrybutorów. Szczegółowe regulacje dotyczące kodów dostępu są każdorazowo określane wraz z przekazanym kodem.
 4. Warunki płatności kartą są szczegółowo określone na stronach internetowych firm pośredniczących w realizacji płatności.
 5. Umowa o świadczenie usług płatnego dostępu do Serwisu zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika przez formularz zamówienia.
 6. Okres dostępu do wybranego kursu płatnego zależy od wybranej opcji dostępu. Szczegółowe informacje znajdują się w cenniku.
 7. Okres dostępu do wybranego kursu płatnego rozpoczyna się:
  1. przy płatnościach kartą płatniczą – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawidłowym przebiegu transakcji od dostawcy usługi,
  2. przy płatnościach elektronicznych – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu wpłaty na koncie,
  3. od momentu aktywowania kodu dostępu, uzyskanego drogą promocji lub zakupionego u naszego pośrednika.
 8. W przypadku wniesienia przez Użytkownika kolejnej opłaty, okres świadczenia usług jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, firm pośredniczących.
 10. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionych opłat.
 11. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne podwyżki/obniżki opłat nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który został wykupiony abonament.
 12. Wnoszone przez Użytkowników opłaty są związane ze świadczeniem usług przez Usługodawcę i nie uwzględniają kosztów Użytkowników związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania czy konfiguracją oprogramowania.
IV. Odstąpienie od Umowy i reklamacje
 1. 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn poprzez pisemne oświadczenie w terminie do 14 dni od zawarcia umowy pod warunkiem, że nie zaczął jeszcze korzystać z usługi.
 2. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy spowoduje, iż takie prawo nie będzie mu przysługiwało.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy SuperMemo zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SuperMemo został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty na rzecz SuperMemo kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował SuperMemo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli SuperMemo wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SuperMemo utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 8. SuperMemo ma obowiązek świadczenia usług bez wad.
 9. SuperMemo jest odpowiedzialny względem Użytkowników będących konsumentami za wady fizyczne lub prawne świadczonych usług zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 10. Przy świadczeniu usług lub sprzedaży między przedsiębiorcami postanowienia dotyczące rękojmi zostają wyłączone.
 11. Celem sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji rekomendujemy ich złożenie w formie pisemnej poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Serwisu lub pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań.
 12. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez SuperMemo zgłoszenia reklamacyjnego.
V. Postanowienia końcowe
 1. SuperMemo World sp. z o.o. zobowiązuje się nie dokonywać czynności, które prowadziłyby do naruszenia jakichkolwiek praw lub danych osobowych Użytkownika.
 2. SuperMemo World sp. z o.o. przysługuje prawo do:
  1. okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, jeżeli wyłączenie nie trwa dłużej niż 30 minut,
  2. okresowego wyłączenia Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi związanymi z uaktualnianiem Serwisu, wymianą lub rozbudową sprzętu, wykonywaniem kopii zapasowych, itp.,
  3. okresowego wyłączania wybranych funkcjonalności Serwisu z uprzednim powiadomieniem na stronach Serwisu ze względu na prowadzone prace konserwacyjne związane niezbędnymi pracami techniczno-organizacyjnymi.
  4. zablokowania konta Użytkownika, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez niego regulaminu,
 3. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez SuperMemo World sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od daty poinformowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach i ich zakresie oraz udostępnieniu ich na stronie Serwisu.

Poznań, 25.12.2014 r.